ZASIŁEK
POGRZEBOWY

Komu przysługuje zasiłek w razie śmierci?
 • 1. osobie mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
 • 2. osobie mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,
 • 3. ubezpieczonemu, w tym ubezpieczonemu z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • 4. osobie mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • 5. osobie, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • 6. członkowi rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4
 • 7. osobie, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • 8. cywilnej niewidomej ofiarze działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,,
 • 9. osobie pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • 10. członkowi rodziny osoby wymienionej w pkt. 9,
 • 11. osobie pobierającej rentę socjalną,
 • 12. osobie, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • 13. osobie pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • 14. członkowi rodziny osoby wymienionej w pkt. 13.
Kto jest członkiem rodziny zmarłego?
 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoba, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

OBECNIE ZASIŁEK POGRZEBOWY WYNOSI: 4000

POTRZEBNE DOKUMENTY
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • skrócony odpis aktu zgonu, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.Tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.