Zakład Pogrzebowy i Kamieniarski - Andrzej Mróz

Porady

Co zrobić, gdy umrze bliska osoba?

Krok 1

gdy zgon nastąpił w domu

Niezwłocznie po śmierci bliskiej osoby należy zadzwonić na pogotowie ratunkowe lub powiadomić lekarza rodzinnego, który stwierdzi czy nastąpił zgon i wystawi kartę zgonu.


999 lub 112
pogotowie ratunkowe

gdy zgon nastąpił w szpitalu

W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący oddział, na którym zmarł dany pacjent.

Krok 2

Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza należy zadzwonić do zakładu pogrzebowego, aby przewiózł zmarłego do chłodni lub kaplicy przedpogrzebowej.


Jeśli wybraliście państwo naszą firmę:


tel. 32 268 63 63
kom. 691 544 555

Krok 3

Następnie należy ustalić wszelkie formalności związane z pochówkiem zmarłego
w siedzibie naszej firmy, takie jak:


- ustalenie daty i miejsca pogrzebu

- wyboru trumny czy urny

- określenie rodzaju obrządku religijnego

- w przypadku ceremonii świeckiej określenie przebiegu pogrzebu oraz zamówienie    mistrza ceremonii pogrzebowej

Krok 4

Z kartą zgonu wystawioną przez lekarza oraz z dowodem osobistym zmarłego udają się państwo do urzędu stanu cywilnego, aby uzyskać akt zgonu

Akt zgonu - akt stanu cywilnego rejestrujący śmierć osoby.

Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

Krok 5

wypłacanie zasiłku pogrzebowego

Aby wypłacić zasiłek pogrzebowy należy udać się do ZUS.

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

- skrócony odpis aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że    dziecko urodziło się martwe,

- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone    w banku - kopie rachunków

- potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,

- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z    osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający    wymagane dane),

- zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci    (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej),    nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi    współpracujących.

Dodatkowe pytania ?

tel. 32 268 63 63
kom. 691 544 555